Copyright & privacy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Zahia. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zahia.

De teksten en afbeeldingen op de website worden door het auteursrecht beschermd. Ze mogen onder geen enkel beding gereproduceerd worden en dienen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken.

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in logbestanden opgeslaan op de webserver. Zahia beperkt zich tot de standaard logbestanden. Dit wil zeggen dat Zahia enkel de basis informatie opslaat in die bestanden. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP-adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeften, om trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Zahia maakt geen analyses van de IP-adressen.

Cookies

Zahia maakt gebruik van cookies die u in staat stellen aspecten van de site te personaliseren. De cookies die gebruikt worden op de website van Zahia verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Aanbrengen van een hyperlink naar www.zahia.be

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina of een andere pagina op www.zahia.be.

Links naar websites beheerd door derden

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zahia controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zahia en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Zahia de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Verplichtingen inzake deelname aan de blog

U mag alleen geoorloofde en persoonlijke berichten en commentaren versturen en ontvangen. De informatie dient ook relevant te zijn voor het onderwerp van het artikel waarop u reageert.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen, ... U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Zahia tegen alle aanspraken van derden.

Zahia kan zonder kennisgeving berichten of commentaren voor de blog weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Zahia kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de blog. Als deelnemer aan de blog accepteert u dat Zahia uw naam vermeldt op de webpagina van het artikel.

Meldingen en aanpassingen

Zahia behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit bericht te wijzigen. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: De informatie wordt niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor Direct Marketing doeleinden. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Aansprakelijkheid van Zahia

De informatie op de website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zahia streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zahia hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiƫle compensatie.

Zahia

'Zahia' is een geregistreerd merk dat eigendom is van Ingeborg D'hoker.

Zahia webshop

Nieuwsbrief

Uitschrijven

Schrijf hier in als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten. En op uw verjaardag krijgt u van ons een kortingsbon van 10% toegestuurd!